година

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за периода от

до

 

 

 

 

 

 

ОДК

01.1.2019 г.

30.6.2019 г.

 

 

 

 

 

(наименование на разпоредителя с бюджет)

 

юни

 

 

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смолян

код по ЕБК:

7109

 

 

 

 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

 

 

 

 

 

 

Бланка версия 1.01 от 2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лева)

 

 

I. П Р И Х О Д И,  П О М О Щ И   И   Д А Р Е Н И Я

Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ

Отчет 2019 - ПРИХОДИ

§§

под-§§

Н А И М Е Н О В А Н И Е

Уточнен план                Общо

държавни дейности

местни дейности

дофинансиране

държавни дейности -ОТЧЕТ

местни дейности - ОТЧЕТ

дофинансиране - ОТЧЕТ

ОТЧЕТ                                    ОБЩО

 

 

 0 1 ¦

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

01-00

Данък върху доходите на физически лица:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

01-01

от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения

0

x

x

x

x

x

x

0

 

01-02

от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др.

0

x

x

x

x

x

x

0

 

01-03

окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

0

x

 

x

x

 

x

0

 

01-08

окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физическите лица

0

x

x

x

x

x

x

0

 

01-09

окончателен данък  на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ

0

x

x

x

x

x

x

0

02-00

Корпоративен данък:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

02-01

корпоративен данък от нефинансови предприятия

0

x

x

x

x

x

x

0

 

02-02

корпоративен данък от финансови институции

0

x

x

x

x

x

x

0

 

02-03

корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел

0

x

x

x

x

x

x

0

 

02-04

корпоративен данък от застрахователни дружества

0

x

x

x

x

x

x

0

04-00

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

04-01

данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица

0

x

x

x

x

x

x

0

 

04-02

данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия

0

x

x

x

x

x

x

0

 

04-03

данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица

0

x

x

x

x

x

x

0

 

04-04

данък върху доходите на чуждестранни юридически лица

0

x

x

x

x

x

x

0

 

04-11

данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица

0

x

x

x

x

x

x

0

08-00

Осигурителни вноски

0

0

0

0

0

0

0

0

 

08-01

вноски за работници и служители от работодатели

0

x

x

x

x

x

x

0

 

08-02

вноски от работници и служители (лична вноска)

0

x

x

x

x

x

x

0

 

08-04

вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

0

x

x

x

x

x

x

0

 

08-09

вноски  за други категории осигурени лица

0

x

x

x

x

x

x

0

 

08-11

вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя

0

x

x

x

x

x

x

0

 

08-12

вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица

0

x

x

x

x

x

x

0

 

08-14

вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

0

x

x

x

x

x

x

0

10-00

Здравно-осигурителни вноски

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10-01

здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели

0

x

x

x

x

x

x

0

 

10-02

здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)

0

x

x

x

x

x

x

0

 

10-04

здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)

0

x

x

x

x

x

x

0

 

10-07

здравно-осигур.вноски  за други категории осигурени лица

0

x

x

x

x

x

x

0

13-00

Имуществени и други местни данъци :

0

0

0

0

0

0

0

0

 

13-01

данък върху недвижими имоти

0

x

 

x

x

 

x

0

 

13-02

данък върху наследствата

0

x

 

x

x

 

x

0

 

13-03

данък върху превозните средства

0

x

 

x

x

 

x

0

 

13-04

данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

0

x

 

x

x

 

x

0

 

13-08

туристически данък

0

x

 

x

x

 

x

0

14-00

Данък върху добавената стойност

0

0

0

0

0

0

0

0

 

14-01

данък върху добавената стойност при сделки в страната

0

x

x

x

x

x

x

0

 

14-02

данък върху добавената стойност при внос

0

x

x

x

x

x

x

0

15-00

Акцизи

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

15-01

акциз при сделки в страната

0

x

x

x

x

x

x

0

 

15-02

акциз при внос

0

x

x

x

x

x

x

0

16-00

Данък върху застрахователните премии

0

x

x

x

x

x

x

0

17-00

Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

17-01

данък върху представителните разходи

0

x

x

x

x

x

x

0

 

17-02

данък върху разходи, предоставяни в натура

0

x

x

x

x

x

x

0

 

17-03

данък върху разходите за превозни средства

0

x

x

x

x

x

x

0

 

17-06

окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения

0

x

x

x

x

x

x

0

 

17-07

данък върху дейността от опериране на кораби

0

x

x

x

x

x

x

0

 

17-09

данък върху приходите на бюджетните предприятия

0

x

x

x

x

x

x

0

19-00

Мита и митнически такси

0

x

x

x

x

x

x

0

20-00

Други данъци

0

x

 

x

x

 

x

0

24-00

Приходи и доходи от собственост

0

0

0

0

0

0

0

0

 

24-01

вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции

0

x

 

x

x

 

x

0

 

24-03

превишение на приходите над разходите на БНБ

0

x

x

x

x

x

x

0

 

24-04

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

0

0

 

x

0

 

x

0

 

24-05

приходи от наеми на имущество

0

 

 

x

 

 

x

0

 

24-06

приходи от наеми на земя

0

 

 

x

 

 

x

0

 

24-07

приходи от дивиденти

0

 

 

x

 

 

x

0

 

24-08

приходи от лихви по текущи банкови сметки

0

 

 

x

 

 

x

0

 

24-09

приходи от лихви по срочни депозити

0

 

 

x

 

 

x

0

 

24-10

приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

0

 

 

x

 

 

x

0

 

24-12

приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг

0

x

x

x

x

x

x

0

 

24-13

приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа

0

x

 

x

x

 

x

0

 

24-15

приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица

0

x

 

x

x

 

x

0

 

24-17

приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации

0

x

 

x

x

 

x

0

 

24-18

лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)

0

x

 

x

x

 

x

0

 

24-19

приходи от други лихви

0

 

 

x

 

 

x

0

25-00

Държавни такси

0

0

0

0

0

0

0

0

 

25-01

такси за административни и други услуги и дейности

0

 

x

x

 

x

x

0

 

25-02

такси и лицензии с данъчен характер

0

 

x

x

 

x

x

0

26-00

Съдебни такси

0

x

x

x

x

x

x

0

27-00

Общински такси

0

0

0

0

0

0

0

0

 

27-01

за ползване на детски градини

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-02

за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-03

за ползване на лагери и други по социалния отдих

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-04

за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-05

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-06

за ползване на полудневни детски градини

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-07

за битови отпадъци

0

x

 

x

x

 

x

0

 

27-08

за ползване на общежития и други по образованието

0